Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání rady svolává její předseda, pouze první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinnen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

V roce 2007 zastupitelstvo městyse Křinec schválilo počet členů školské rady a to na tři. Ve volbách v roce 2014 byli zvoleni: Mgr. Jana Kuncířová za pedagogické pracovníky, Petra Voborníková za  zákonné zástupce nezletilých žáků, Milan Moc za občany. Na ustavující schůzi  19. června 2014 byla  zvolena předsedou školské rady Petra  Voborníková.


Školská rada

a)      vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b)      schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c)      schvaluje školní řád

d)     schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e)      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f)       projednává návrh rozpočtu právnické osoby

g)      projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h)      podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy (Zákon č. 561/2004 Sb.).

 

Sdružení rodičů Křinec

Zvonění

1. hodina 07:40 - 08:25
2. hodina 08:35 - 09:20
3. hodina 09:35 - 10:20
4. hodina 10:30 - 11:15
5. hodina 11:25 - 12:10
6. hodina 12:20 - 13:05
7. hodina 13:10 - 13:55
8. hodina 14:00 - 14:45
9. hodina 14:50 - 15:35

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 56 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů
Finanční podpora z OP VK
Certifikát SCIO - Pečujeme o vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání
Ovoce do škol